Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

BOWEN Keith Thomas BOWEN

Published on 14/02/2023

BOWEN Keith Thomas Waungiach, Boncath (Keith Penlanfeigan) Dymuna Ann, Elgan, Glenda, Rhian a'r teulu ddiolch o galon am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a dderbyniwyd yn eu profedigaeth sydan o golli gtad, datcu, brawd, brawd-yng-nghyfraith ac wncwl hoffus iawn. Diolch am yr holl gardiau, ymweliadau, galwadau ffa'r rhoddion a dderbyniwyd. Diolch i'r Parchedig Gareth Morris am weinyddu'r Gwasanaeth, i'r Parchedig Rhosier Morgan a'r Parchedig Sian-Elin Thomas a fu'n cynorthwyo ac i Robert James a ddarllenodd yn ystod y Gwasanaeth. Diolch i Mr Ceirwyn John, Trefnwyr Angladd am bob cymorth ac urddas wrth drefnu'r angladd. Hefyd, diolch i bawb a fu'n cynorthwyo ddiwrnod yr angladd ac am y lluniaeth a ddarparwyd wedi'r angladd. Diolch o waelod calon am y rhoddion hael er cof, derbyniwyd £4,800 a rennir rhwng Ambiwlans Awyr Cymru ac Ymatebydd Cyntaf Crymych. Ann, Elgan, Glenda, Rhian and the family wish to sincerely thank everyone for the kindness and sympathy shown to them during their sudden loss of a dear husband, father, grandfather, brother, brother-in-law and uncle. Thank you for all the cards, phone calls, visits and for what was received. Thank you to Rev Gareth Morris for officiating the Service, to Rev Rhosier Morgan and Rev Sian-Elin Thomas who assisted and to Robert James who read during the service. Thank you to Mr Ceirwyn John, Funeral Director for their support and organising the funeral with dignity. Also thank you to everyone that helped during the funeral and for the refreshments after the funeral. A sincere thank you for the generous donations received in memory, £4,800 will be donated between Wales Air Ambulance and Crymych First Responder.

Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.