Announcements

Gwyneth Johnson

Diolch Gwyneth Johnson Dymuna Gareth, Sera ac Aled ddiolch i'w cymdogion a ffrindiau am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd yn eu profedigaeth o golli gwraig, Mam a Mam-gu hoffus i'w wyrion ac wyresau ar cyfnod hir o salwch. Diolch am lu o gardiau, galwadau ffrhoddion a blodau a dderbyniwyd. Diolch i'r gofalwyr fu yn gweini arni yn ei chartref ac yn ysbyty Llwynhelyg, Treforys a Glangwili. Diolch i'r parchedig Sian Elin am ei theyrnged deimladwy a pharchus ym Mharc Gwyn, ac i Ceirwyn John, Noyadd am bob cymorth ac urddas o drefnu'r angladd. Hefyd i bawb fu'n cynorthwyo gyda cheir, rhannu taflenni a chludo'r arch. Diolch am y rhoddion a dderbyniwyd i Ymatebydd Cyntaf Crymych.

94 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.