Death Notices & Obituaries

Ann Edna Hughes

HUGHES Ann Edna Yn sydyn fore Mercher, Chwefror 27ain, 2019 yn Ysbyty Glangwili bu farw Edna, Gwêl y Frenni, Bryngwyn, Castellnewydd Emlyn yn 92 oed, hoff briod y diweddar Dan, mam ofalus Bethan, Eirlys a'r diweddar Geraint, mam-yng-nghyfraith barchus Bryan, Steve a Sarah, 'nana' hoffus a hen fam-gu balch. Angladd gyhoeddus yng Nghapel Trewen, Cwmcou, Castellnewydd Emlyn ddydd Gwener, Mawrth 8fed am 1 o'r gloch, ac yna yn hollol breifat rhoddir i orffwys ym Mynwent Capel Neuadd. Blodau'r teulu yn unig. Ymholiadau pellach i Alun M. Esau, Trefnwr Angladdau, Soar, Sarnau. Ffôn 01239 654240. HUGHES Ann Edna Suddenly on Wednesday, February 27th, 2019 at Glangwili Hospital, aged 92 years, Edna of Gwêl y Frenni, Bryngwyn, Newcastle Emlyn, dear wife of the late Dan, caring mother of Bethan, Eirlys and the late Geraint, respected mother-in-law of Bryan, Steve and Sarah, loving 'nanna' and proud great-grandmother. Public funeral at Trewen Chapel, Cwmcou, Newcastle Emlyn on Friday, March 8th at 1 o'clock followed by strictly private interment at Neuadd Chapel Cemetery. Family flowers only. Further enquiries to Alun M. Esau, Funeral Director, Soar, Sarnau. Tel. 01239 654240.

467 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message