Just two new cases of coronavirus have been recorded in the Hywel Dda health board area – none in Ceredigion – according to today’s figures (Tuesday, April 27).

Public Health Wales data shows that there was one new case in Carmarthenshire, none in Ceredigion and one in Pembrokeshire. Across Wales, 33 new cases have been confirmed, with no new Covid-19 deaths reported.

The total number of cases in Wales is now 211,354 with 5,548 deaths. No new deaths were recorded in the Hywel Dda area, with the total standing at 476 throughout the pandemic.

The total number of cases across the three counties is now 15,983 – 10,758 in Carmarthenshire, 3,454 in Pembrokeshire and 1,771 in Ceredigion.

There have been 5,217 tests carried out since the last report. Across Wales, 1,785,347 have received a first dose of Covid-19 vaccine and 701,099 a second dose.

In Hywel Dda 278,102 vaccinations have been administered up until April 21, with 15,101 in the last seven days.

In Carmarthenshire 98,973 first doses have been administered, and 31,588 second doses, Pembrokeshire has seen 68,722 first dose appointments and 20,744 second dose and in Ceredigion 37,995 first doses have been given as well as 11,741 second doses.

Dr Giri Shankar, Incident Director for the Novel Coronavirus (COVID-19) outbreak response at Public Health Wales, said:

“Welsh Government has announced that from yesterday, pubs, cafes and restaurants in Wales can reopen to customers outdoors. Up to six people from six households are able to meet, with social distancing and hygiene measures in place. Outdoor attractions, such as zoos and theme parks, can also reopen.

"Wedding receptions and funerals can again be held outdoors at regulated premises with up to 30 people. Organised outdoor activities, such as sport activities limited to 30 people, are also able to resume.

“From Monday 3 May, supervised indoor activities for children can resume, along with indoor organised activities for up to 15 adults (such as exercise classes and swimming lessons), and community centres can reopen.

“People should observe social distancing when meeting with others from outside their household or support bubble. The rules on meeting other people indoors remain unchanged.

“The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) has advised that pregnant women should be offered the COVID-19 vaccine at the same time as the rest of the population, based on their age and clinical risk group. JCVI advice is followed in Wales.

“As there is more experience of the use of the Pfizer BioNTech and Moderna vaccines in pregnancy those vaccines are therefore the preferred vaccines to offer to pregnant women.

“We would like to remind the public that Coronavirus is still circulating in our communities and a large number of people have not been fully vaccinated.  It is therefore vital that people observe social distancing, where face coverings when in indoor spaces, and wash hands regularly.  These actions will help to prevent transmission of the virus.

“Further to the Welsh Government’s announcement, people who cannot work from home are now able to access free lateral flow self-test kits. The rapid coronavirus tests will be available from local test sites across Wales.

“Welsh Government also announced that, following advice from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), that people over 16 who live with individuals with severely weakened immune systems should be offered COVID-19 vaccinations as a priority.

“As schools return please do not send your child to school if they are unwell, even if you are not sure if they have Coronavirus.

“When you take your child to school, always keep your distance from other parents, wear a face covering, and don’t stay around and chat. Please don’t invite other children or their parents to your home to play or stay indoors, even if they are in the same bubble at school. We need to continue to limit the numbers of people we meet socially to minimise spread of the virus.

“Please continue to work from home if at all possible.

“Current information on the Welsh Government restrictions for Coronavirus are available at https://gov.wales/coronavirus

“Recently the Medicines and Healthcare Regulatory Agency (MHRA) and JCVI provided an update on the Oxford AstraZenca vaccine following reports of an extremely rare and specific type of blood clot following vaccination.

“The AstraZeneca vaccine remains safe and effective and has already saved thousands of lives. Those who have received a first dose of the vaccine, should continue to receive a second dose.

“The risk benefit remains strongly in favour of vaccination with the AstraZeneca vaccine for those aged 30 and over, and those aged under 30 who have underlying health conditions which puts them at higher risk of severe outcomes from Coronavirus infection. However, adults aged 18-29 years old who do not have underlying health conditions will now be offered an alternative vaccine.

“If you are contacted by your local TTP team then it is important that you are truthful with them about where you have been and who you have met.  They are not there to judge, they are there to help prevent ongoing transmission of the virus and to protect the community.

“If you are asked to self-isolate by your local TTP team then please ensure that you do so for the full ten days – this will help break any chains of transmission.

“We urge anyone over 50 who has not yet received an invite for their vaccination to contact their local health board. Details of which can be found here: https://gov.wales/get-your-covid-19-vaccination-if-you-think-you-have-been-missed

“We encourage everyone, whatever their background, social demographic and ethnicity, to have the vaccine when they are offered it.

“Coronavirus cases by variant in Wales are reported on the UK Government website. The dominant strain in Wales is the Kent variant, and there is currently no evidence of widespread community transmission of other Variants of Concern in Wales.

“If you or a member of your household develop a cough, fever or change in sense of taste or smell, you must self-isolate immediately and book a free Coronavirus test, either by calling 119 or by visiting www.gov.wales/getting-tested-coronavirus-covid-19.  Please check your local health board’s website to see if there are additional symptoms that require a test.”

Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth 27 Ebrill 12pm

Dywedodd Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i’r achos o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddoe y gall tafarndai, caffis a bwytai yng Nghymru ailagor i gwsmeriaid yn yr awyr agored. Gall hyd at chwech o bobl o chwe aelwyd gwrdd, gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol a hylendid ar waith. Gall atyniadau awyr agored, fel sŵau a pharciau thema, ailagor hefyd. Gellir cynnal gwleddoedd priodas ac angladdau eto yn yr awyr agored mewn llecyn rheoledig gyda hyd at 30 o bobl yn bresennol. Gall gweithgareddau yn yr awyr agored wedi’u trefnu, fel gweithgareddau chwaraeon i hyd at 30 o bobl, ailddechrau hefyd.

“O ddydd Llun 3 Mai, gall gweithgareddau dan do dan oruchwyliaeth i blant ailddechrau, ynghyd â gweithgareddau wedi’u trefnu dan do ar gyfer hyd at 15 o oedolion (megis dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio), a gall canolfannau cymunedol ailagor.

“Dylai pobl gadw pellter cymdeithasol wrth gwrdd â phobl eraill o’r tu allan i’w haelwydydd neu swigen gefnogaeth.

“Mae’r rheolau ynghylch cwrdd â phobl eraill dan do yn aros yr un peth.

“Dywedodd y Cyd-bwyllgor ar Frechu ac Imiwneiddio (JCVI) y dylid cynnig brechlyn COVID-19 i ferched beichiog ar yr un pryd â gweddill y boblogaeth, ar sail eu hoedran a’u grŵp risg glinigol. Dilynir cyngor JCVI yng Nghymru.

“Gan fod mwy o brofiad o roi brechlynnau Pfizer BioNTech a Moderna i fenywod beichiog, ffefrir cynnig y brechlynnau hynny felly yn ystod beichiogrwydd.

“Hoffem atgoffa’r cyhoedd bod Coronafeirws yn lledaenu yn ein cymunedau o hyd a bod nifer fawr o bobl sydd heb gael eu brechu’n llawn.  Felly mae’n hanfodol bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol, eu bod yn gwisgo gorchuddion wyneb pan fyddant dan do, ac yn golchi’u dwylo’n rheolaidd.  Bydd y camau hyn yn helpu i atal trosglwyddo’r feirws.

“Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, bellach gall pobl sy’n methu gweithio gartref gael mynediad at becynnau hunan-brawf llif unffordd am ddim.

“Bydd y profion coronafeirws cyflym ar gael o safleoedd profi lleol ledled Cymru.

“Yn dilyn cyngor gan y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru hefyd y dylid cynnig brechiadau rhag COVID-19 fel blaenoriaeth i bobl dros 16 oed sy’n byw gydag unigolion â systemau imiwnedd sydd wedi’u gwanhau’n ddifrifol.

“Wrth i ysgolion ddychwelyd, peidiwch ag anfon eich plentyn i’r ysgol os yw’n sâl, hyd yn oed os nad ydych yn siŵr a oes ganddo/ganddi Coronafeirws.

“Pan fyddwch yn mynd â’ch plentyn i’r ysgol, cadwch bellter oddi wrth rieni eraill ar bob adeg, gwisgwch orchudd wyneb a pheidiwch ag aros o gwmpas i siarad. Peidiwch â gwahodd plant eraill neu eu rhieni i’ch cartref i chwarae neu i aros dan do, hyd yn oed os ydynt yn yr un swigen yn yr ysgol. Mae angen i ni barhau i gyfyngu ar niferoedd y bobl rydym yn cwrdd â nhw’n gymdeithasol i leihau lledaeniad yr haint.

“Parhewch i weithio gartref os oes modd o gwbl.

Mae gwybodaeth gyfredol am gyfyngiadau Llywodraeth Cymru oherwydd COVID-19 ar gael yn https://llyw.cymru/coronafeirws

“Yn ddiweddar, rhoddodd yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) a JCVI ddiweddariad ar frechlyn Rhydychen AstraZeneca yn dilyn adroddiadau o fath penodol a phrin iawn o glot gwaed yn dilyn brechiad.

“Mae brechlyn AstraZeneca yn parhau i fod yn ddiogel ac yn effeithiol ac mae eisoes wedi achub miloedd o fywydau. Dylai’r rhai sydd wedi derbyn dos cyntaf o’r brechlyn barhau i dderbyn ail ddos.

“Mae’r dadansoddiad o’r risgiau a’r manteision yn parhau yn gryf o blaid brechu â’r brechlyn AstraZeneca ar gyfer y rhai sy’n 30 mlwydd oed neu’n hŷn, a’r rhai o dan 30 mlwydd oed sydd â chyflyrau iechyd isorweddol, sy’n eu rhoi mewn perygl uwch o ganlyniadau difrifol yn sgil cael eu heintio â Coronafeirws. Fodd bynnag, bydd oedolion rhwng 18 a 29 mlwydd oed nad oes ganddynt gyflyrau iechyd isorweddol yn cael cynnig brechlyn amgen erbyn hyn.

“Os bydd eich tîm Profi, Olrhain, Diogelu lleol yn cysylltu â chi, mae’n bwysig eich bod chi’n dweud y gwir wrthyn nhw ynglŷn â lle rydych chi wedi bod a phwy rydych chi wedi cwrdd â nhw.  Ni fyddant yn eich barnu. Eu nod yw helpu i atal trosglwyddiad parhaus y feirws ac i ddiogelu’r gymuned.

“Os yw eich tîm TTP lleol yn gofyn i chi hunanynysu, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny am y deg diwrnod llawn – bydd hyn yn helpu i dorri unrhyw gadwyni trosglwyddo.

“Rydym yn annog unrhyw un dros 50 oed nad yw wedi derbyn gwahoddiad i gael brechlyn eto i gysylltu â’i fwrdd iechyd lleol. Gellir gweld y manylion yma: https://llyw.cymru/cael-brechlyn-covid-19-os-ydych-yn-credu-eich-bod-wedi-colli-allan

“Rydym yn annog pawb, beth bynnag fo’u cefndir, eu demograffeg gymdeithasol a’u hethnigrwydd, i gael y brechlyn pan gynigir ef.

“Adroddir am achosion o’r Coronafeirws fesul amrywiolyn yng Nghymru ar wefan Llywodraeth y DU. Y straen amlycaf yng Nghymru yw amrywiolyn Caint ac, ar hyn o bryd, nid oes tystiolaeth bod Amrywiolynnau sy’n Peri Pryder yn trosglwyddo’n eang yng nghymunedau Cymru.

“Os byddwch chi neu aelod o’ch aelwyd yn datblygu peswch, twymyn neu newid i synnwyr blasu neu arogli, rhaid i chi hunanynysu ar unwaith ac archebu prawf Coronafeirws am ddim, naill ai drwy ffonio 119 neu drwy ymweld â  https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19.  Edrychwch ar wefan eich bwrdd iechyd lleol i weld a oes symptomau eraill sy’n gofyn am brawf.”