Fel arfer, cynhaliwyd Swper Nadolig Cymdeithas Ceredigion yng Nghaffi Emlyn, Tan-y-groes.

Cafwyd pryd o fwyd traddodiadol o’r safon uchaf. Ond nid llunio brawddeg na limrig oedd y dasg a osodwyd i’r ciniawyr eleni fel o’r blaen ond cynnig jôc neu bôs oedd yn addas i gracyr Nadolig.

Enillwyd y gystadleuaeth fawreddog hon gan Philippa Gibson, Pontgarreg.

Cwestiwn: Beth ddywedodd Taid wrth roi’r llenni ar dân pan oedd yn ceisio cynnau canhwyllau Nadolig?

Ateb: Nain, Nain, Nain.

Uchafbwynt y noson oedd y rhaglen o gerddoriaeth draddodiadol ar ffidil a thelyn a gyflwynwyd gan Ceri ac Elsa o Geinewydd.

Ffrwyth ymchwil i gasgliadau lleol o gerddoriaeth, i’w cael mewn llawysgrifau, oedd y darnau a ddewiswyd. A chafwyd cyfle i wrando ar eitemau, nid yn unig ar y ffidil a’r delyn arferol, ond hefyd ar y crwth ac ar fath arall o delyn a sain y ddau’n wahanol i’r rhai cyffredin.

Barn yr aelodau oedd y byddwn yn clywed llawer mwy am y cerddorion dawnus hyn.

Roedd y noson dan ofal trylwyr Carol Byrne Jones, llywydd, a sicrhaodd i’r ciniawyr gael hwyl o ddechrau i ddiwedd y noson.

Bydd y cyfarfod nesaf ar nos Sul, Ionawr 6, am 7 o'r gloch yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Castellnewydd Emlyn, pryd y cynhelir Gwasanaeth Plygain. Croeso cynnes i bawb.