Thomas Dewi Wyn Dymuna Gill, Melanie a Llinos a'u teuluoedd ddiolch am bob arwydd o gydymdeimlad yn dilyn marwolaeth Dewi ar 19eg Medi 2017. Gwerthfawrogwn bob cymorth yn ystod salwch Dewi ac yn dilyn ei farwolaeth, boed yn y ty neu gyda threfniadau'r angladd. Diolch am y rhoddion ariannol er cof am Dewi. Derbyniwyd swm anrhydeddus o £1410 a throsglwyddwyd £500 er lles coffrau Meddygfa Taf a £910 i Ofal Canser Aberteifi. Diolch i'r Parch. Huw George am gynnal y Gwasanaeth ac i Colin Phillips a'i Ferched am eu gwasanaeth proffesiynol a chynnes. _____________________ Gill, Melanie and Llinos and their families wish to thank all those who offered their condolences following Dewi's passing on 19th September 2017. We are grateful for all the support shown during Dewi's illness and following his death, be it at the family home or with the funeral arrangements. Thank you also to all those who sent donations in his memory. A sum of £1410 was received, of which £500 was donated to Meddygfa Taf and £910 to Cardigan Cancer Care. Thank you to the Rev. Huw George for conducting the service and to Colin Phillips and Daughters for their professional and heart-warming service.