Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Dyfedwy Owen

Published on 21/07/2020

Dyfedwy Owen Maesycoed, Heol Abergwaun, Aberteifi. Dymuna Griff, Llinos, Eiryth, Elin a'u teuluoedd ddiolch i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a dderbyniwyd ganddynt yn eu profedigaeth. Diolch arbennig i'r Parch Rhosier Morgan am ei Ofal Bugeiliol dros y blynyddoedd diwethaf, ac am wasanaeth barchus ddydd yr angladd. Diolch i staff Gofal Cymru, Ruth o Crossroads ac i Wendy Davies a Wendy Fach am eu gofal a chymorth dros y dair blynnedd olaf, hefyd i Staff Cartref Yr Hafod am eu gofal dros yr wythnosau olaf. Diolch i Colin Phillips a'i ferched am gynnal y trefniadau gydag urddas. Gwerthfawrogwn hefyd gwasaneth Robert a'r teulu (Caffi Beca) am baratoi a gweini'r lluniaeth yn Neuadd Cilgerran yn dilyn y gwasaneth. Griff, Llinos, Eiryth, Elin and their families wish to thank relatives, friends and neighbours for all expressions of sympathy and kindness shown to them during their sad bereavement. Sincere thanks to Rev. Rhosier Morgan for his Pastoral Care over the last few years, and for conducting the funeral service with reverence and respect. Thanks to the staff at Gofal Cymru, Ruth from Crossroads and Wendy Davies and Wendy Fach for their care and assistance over the last three years, and also to the staff at The Hafod Care Home during the last few weeks. Thanks to Colin Phillips and daughters for conducting the funeral arrangements with dignity. Thanks also to Robert and family of Caffi Becca for preparing and serving the refreshments at Cilgerran Hall following the funeral service.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.