Tivyside Advertiser - Memorials

Search Acknowledgements, Death Notices and In Memoriam within Ceredigion

I'm looking for celebrations
Acknowledgement

Janet Jones

Published on 07/07/2020

Diolch JANET JONES Llysgeler, Saron Dymuna teulu y diweddar Janet Jones ddiolch o galon i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynwyd iddynt yn eu profedigaeth o golli un mor unigryw ac annwyl. Diolch yn arbennig i'r holl ffrindiau, cymdogion â chystylltiadau a ddaeth i dalu'r Deyrnged olaf i Janet ar ei thaith olaf trwy Castell Newydd Emlyn a Saron. Gwerthfawrogir wasanaeth y Parchedigion Gareth Reid, Euryl Howells a Carys Ann. Diolchwn am y pennillion o Deyrnged gan y Parchedig John Gwilym Jones. Gwerthfawrogir y cyfraniadau hael er cof tuag at Cronfa Preswylwyr Cartref Glyn Nest, oedd mor agos at ei chalon. Diolch hefyd i'r Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis am drefnu ei hangladd gyda pharch ac urddas.


Tributes

Create a tribute, leave a message or share a picture.