Search for more Public Notices in your area
Pembrokeshire County Council Marketing & Communications
Planning

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_ CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012

Notice ID: HV3951066

Notice effective from
11th January 2017 to 10th February 2017

PEMBROKESHIRE COUNTY COUNCIL CYNGOR SIR PENFRO_ CYNLLUNIO GWLAD A THREF GORCHYMYN (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012
HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 12 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 NOTICE UNDER ARTICLE 12
Rhif cyf. / Ref No. 16/0954/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Treclyn Isaf, EGLWYSWRW, Crymych, Pembrokeshire
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Mr & Mrs Rees, Jenkins & Rees Cyf
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council
Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for Dymchwel adeiladau fferm
presennol a chodi parlwr ac adeiladau ciwbiclau newydd, ac estyniad i'r lagwn slyri
presennol / Demolition of existing farm buildings and erection of new parlour and
cubicle housing buildings, and extension to existing slurry lagoon.
Mae'r uchod yn Brif Ddatblygiad(au) / The above is a/are Major Development(s)
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ERTHYGL 67 A RHEOLIAD 10 TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS
2012 NOTICE UNDER SECTION 67 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/0985/LB
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Treachred Farm, CROESGOCH, Haverfordwest, Pembrokeshire
Rwy'n hysbysu bod /1 give notice that: Andrew Phillips, Carreg Construction Ltd Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for Newid i'r caniatad gwreiddiol i gynnwys cynyddu'r portsh (blaenolwg), lledaenu ffenestr y gegin a ffenestr y llofft uwchben. Sgwario'r ystafell haul. Ffurfio pared mewnol i Ystafell Wely 2 ac ystafell ymolchi en suite / Material amendment to original permission to include increase in porch (front elevation), widening of kitchen window and bedroom window over. Squaring off of sun room. Formation of internal partition to Bedroom 2 and ensuite
bathroom.
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig / The above
directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed Building.
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn / All comments must be received by: 25/01/2017 Ar ran /On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 11/01/2017
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 RHEOLIADAU CYNLLUNIO GWLAD A
THREF (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH)
(CYMRU) 2012 HYSBYSIAD DAN ADRAN 67 A 73 A RHEOLIAD 10
TOWN AND COUNTRY PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 TOWN AND COUNTRY PLANNING
(LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) (WALES) REGULATIONS
2012 NOTICE UNDER SECTIONS 67 AND 73 AND REGULATION 10
Rhif cyf. / Ref No. 16/0956/PA
Datblygiad arfaethedig yn / Proposed Development at: Penally Manor, PENALLY, Tenby,
Pembrokeshire
Rwy'n hysbysu bod / I give notice that: D Roberts
Yn gwneud cais i / Is applying to: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Am ganiatad cynllunio i / For planning permission for Orendy arwahan arfaethedig o o
fewn tiroedd y prif annedd a man newidiadau i'r ffenestri yn yr estyniad presennol /
Proposed Detached Orangery Within Grounds Of Main Dwelling And Minor Window Alterations To Existing Extension
Mae'r uchod yn effeithio'n uniongyrchol ar leoliad Adeilad Rhestredig ac o fewn
Ardal Gadwraeth / The above directly affect(s)/affect(s) the setting of a Listed
Building and fall(s) within a Conservation Area
Rhaid derbyn yr holl sylwadau erbyn/All comments must be received by: 01/02/2017 Ar ran /On behalf of: Cyngor Sir Penfro / Pembrokeshire County Council Dyddiedig / Dated: 11/01/2017
Mae'n bosibl i aelodau'r cyhoedd weld copi'au o'r:
 cais
 cynlluniau
 a dogfennau cysylltiedig eraill a gyflwynwyd

yn ystod oriau gwaith arferol yn Neuadd y Sir, Hwlffordd. Hefyd, gellir eu gweld drwy fewngofnodi ar wefan yr Awdurdod yn www.pembrokeshire.gov.uk a dilyn y dogfennau i'r tudalennau Cynllunio. Bydd unrhyw un sydd am wneud cynrychioliad ynglyn a'r ceisiadau uchod yn gallu gwneud hynny ar-lein neu ysgrifennu at y Cyfarwyddwr Datblygiad yn y cyfeiriad canlynol: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro. SA6I ITP Members of the public may inspect copies of:
 the application
 the plans
 and other supporting documents submitted with it

during norma working hours at County Hall, Haverfordwest. Similarly you can also view the
above details by logging onto the Authority's website at www.pembrokeshire.gov.uk and following the links to the Planning pages. Anyone wishing to make representations about the
above applications can do so on-line or write to the Director of Development at the following address: County Hall, Haverfordwest, Pembrokeshire. SA6I ITP
Noder. Dan delerau Deddf Mynediad i Wybodaeth 1976 bydd unrhyw gynrychioliadau a wnewch yn amodol i ddatgeliad cyhoeddus ac os bydd unrhyw Apel, byddant yn cael eu hanfon i Lywodraeth Cymru a'r Apelydd. NB. Under the terms of the Access to Information Act 1976 any representations which you make will be subject to public disclosure and in the event of any Appeal they will be forwarded to the Welsh Government and the Appellant.

Attachments

HV3951066.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices