Search for more Public Notices in your area
Traffic

Morgan Street, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: HAV2428197

Notice effective from
31st May 2022 to 30th June 2022

Cyngor Sir Ceredigion
HYSBYSIR bod y Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Sir Ceredigion (Pwllhai, Aberteifi) (rhwng ei chyffyrdd 3 Stryd Morgan a Heol Santes Fair) (Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro) 2022, er mwyn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd yn ei flaen ar hyd y briffordd honno. Cedwir mynediad i gerddwyr. Bydd y weitii red o gau'r ffordd ar Heol Santes Fairyn cael ei natal dros dro er mwyn hwyluso'r llwybr amgen ar gyfer y weithred hon o gau. Nid yw'r llwybr amgen yn addas ar gyfer cerbydau mawr. Y llwybr amgen ar gyfer traffig sy'n mynd tua'r gogledd-orllewin o bwynt i'r de-ddwyrain o'r man cau yw teithio ar hyd Heol Santes Fair i Sgwar Ffinch. Trowch i'r chwith i Sgwar Ffinch a theithiwch ar hyd Stryd y Priordy i Stryd Morgan ac i bwynt i'r gogledd-orllewin o'r man cau. Cyfanswm pellter oddeutu 200 Hath. Y llwybr amgen ar gyfer traffig sy'n mynd tua'r de-ddwyrain o bwynt i'r gogledd-orllewin o'r man cau yw teithio ar hyd Stryd Morgan i'w chyffordd a Heol Santes Fair. Trowch i'r chwith i mewn i Heol Santes Fair a theithiwch i bwynt i'r de-ddwyrain o'r man cau. Cyfanswm pellter oddeutu 170 Hath. Gweithredwyd y Gorchymyn ar 30/05/2022 a bydd yn parhau ar warm hyd nes y cwblheir y gwaitti adeiladu twll archwilio/cysylltiad carthffos ymhen tua 3 wythnos. Caiff y Gorchymyn barhau mewn grym am 18 mis.

Ceredigion County Council

NOTICE is given that the Council have made the Ceredigion County Council (Pwllhai, Cardigan) (between its junctions with Morgan Street and St. Mary Street) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022 to prohibit any vehicle proceeding along that highway. Pedestrian access maintained. The road closure on St. Mary Street will be temporarily suspended to facilitate the alternative route for this closure. The alternative route is not suitable for large vehicles. The alternative route for north-westbound traffic from a point south-east of the closure is to travel along St Mary Street to Finch Square. Turn left into Finch Square and travel along Priory Street onto Morgan Street and to a point north-west of the closure. A total distance of approximately 200 yards. The alternative route for south-eastbound traffic from a point north-west of the closure is to travel along Morgan Street to its junction with St Mary Street. Turn left into St Mary Street and travel to a point south-east of the closure. A total distance of approximately 170 yards. The Order was implemented on the 30/05/2022 and will remain in place until the manhole construction/sewer connection works is completed in approximately 3 weeks. The Order may continue in force for 18 months.

Attachments

HAV2428197.pdf Download

Ceredigion County Council

Neuadd Cyngor Ceredigion , Penmorfa , Aberaeron , Ceredigion , SA46 0PA

http://www.ceredigion.gov.uk 01545 570 881

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices