Search for more Public Notices in your area
Traffic

Morgan Street, Temporary Prohobition of Traffic

Notice ID: HAV2406494

Notice effective from
10th May 2022 to 9th June 2022

Cyngor Sir Ceredigion

Mae'r Cyngor yn bwriadu, heb fbd yn llai na 7 diwrnod o 10/05/2022, wneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Pwllhai, Aberteifi) (rhwng ei chyffyrdd a Stryd Morgan a Heol Santes Fair), (Gwahardd Traffig Trwodd Dros Dro) 2022 er mwyn gwahardd unrtiyw gerbyd rhag mynd yn ei flaen ar hyd y briffordd honno. Cedwir mynediad i gerddwyr. Bydd y weithred o gau'r ffordd ar Heol Santes Fair yn cael ei natal dros dro er mwyn hwyluso'r llwybr amgen ar gyfer y weithred hon o gau. Nid yw'r llwybr amgen yn addas ar gyfer cerbydau mawr. Y llwybr amgen ar gyfer traffig sy'n mynd tna'r gogledd-orllewin o bwyrrt i'r de-ddwyrain o'r man cau yw teithio ar hyd Heol Santes Fair i Sgwar Ffinch. Trowch i'r chwith i Sgwar Ffinch a theithiwch ar hyd Stryd y Priordy i Stryd Morgan ac i bwynt i'r gogledd-orllewin o'r man cau. Cyfanswm pel Iter oddeutu 200 Hath. Y llwybr amgen ar gyfer traffig sy'n mynd tua'r de-ddwyrain o bwynt i'r gogledd-orllewin o'r man cau yw teithio ar hyd Stryd Morgan i'w chyffordd a Heol Santes Fair. Trowch i'r chwith i mewn i Heol Santes Fair a theithiwch i bwynt i'r de-ddwyrain o'r man cau. Cyfanswm pel Iter oddeutu 1701 lath. Bwriedir i'r Gorchymyn ddod i rym ar 30/05/2022 a bydd yn parhau ar waith hyd nes y bydd y gwaith adeiladu twll archwilio/cysylltiad carthffos wedi'i gwblhau, bydd hyn yn cymryd tua 3 wythnos. Caiffy Gorchymyn barhau mewn grym am 18 mis.

Ceredigion County Council

The Council intends, not less than 7 days from 10/05/2022, to make the Ceredigion County Council (Pwllhai, Cardigan) (between its junctions with Morgan Street and St. Mary Street), (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022 to prohibit any vehicle proceeding along that highway. Pedestrian access maintained. The road closure on St. Mary Street will be temporarily suspended to facilitate the alternative route for this closure. The alternative route is not suitable for large vehicles. The alternative route for north-westbound traffic from a point south-east of the closure is to travel along St Mary Streetto Finch Square. Turn left into Finch Square and travel along Priory Street onto Morgan Street and to a point north-west of the closure. A total distance of approximately 200 yards. The alternative route for south-eastbound traffic from a point north-west of the closure is to travel along Morgan Street to its junction with St Mary Street. Turn left into St Mary Street and travel to a point south-east of the closure. A total distance of approximately 170 yards. It is intended that the Order will come into force on 30/05/2022 and will remain in place until the Manhole Construction/Sewer Connection works are completed, this will take approximately 3 weeks. The Order may continue in force for 18 months.

Attachments

HAV2406494.pdf Download

Ceredigion County Council

Neuadd Cyngor Ceredigion , Penmorfa , Aberaeron , Ceredigion , SA46 0PA

http://www.ceredigion.gov.uk 01545 570 881

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices