Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gwbert Road, Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Unloading

Notice ID: HAV2372127

Notice effective from
29th March 2022 to 28th April 2022

Cyngor Sir Ceredigion
Mae'r Cyngor wedi gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Dadlwytho) 2019 (B4548 Heol Gwbert, Aberteifi) (Gorchymyn Diwygio Rhif 5) 2022 a Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Terfyn Cyflymder o 20mya, 30mya, 40mya a 50mya a ffyrdd heb gyfyngiad) (CydgrynhoiJ 2014 (B4548 Heol Gwbert, Aberteifi) (Gorchymyn Diwygio Rhif 181 2022. Bydd y Gorchymyn ion yma yn cyflwyno Gwaharddiad ar Aros ar Unrhyw Adeg ar ran o'r B4548 Heol Gwbert ar yr ochr orllewinol, ac yn ymestyn y terfyn presennol o 20mya o'r ysgol tua'r gogledd hyd at y gylchfan fach, a daw i rym ar 01/04/22. Gellir bwrw golwg ar-lein ar y manylion drwy fynd i

http://www

.

ceredigion.pv.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/

gorchmynion-rheoleiddio-traffig/. Os credwch fod y Gorchymyn hwn yn annilys oherwydd nad yw'n cydymffurfio a"r gofynion cyfreithiol, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys erbyn 04/05/2022.

Ceredigion County Council

The Council has made the Ceredigion County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Unloading) Order 2019 (B4548 Gwbert Road, Cardigan) (Amendment Order No.5) 2022 and the Ceredigion County Council (20 mph, 30 mph, 40 mph and 50 mph Speed Limits and Derestricted Roads) (Consolidation) Order 2014 (B4548 Gwbert Road) (Amendment Order No. 18) 2022. These Orders introduce a new Prohibition of Parking At Any Time on a section of the B4548 Gwbert Road on the western side, and extend the existing 20mph limit from by the school northwards to the mini-roundabout, and come into force on 01/04/22. Details may be inspected online at

http://www.cenjdigion.gov.uk/resident/

travel-roads-parking/road-traffic-order. If you believe this Order is invalid because it does not comply with legal requirements, you can apply to the High Court by 04/05/2022.

Attachments

HAV2372127.pdf Download

Ceredigion County Council

Neuadd Cyngor Ceredigion , Penmorfa , Aberaeron , Ceredigion , SA46 0PA

http://www.ceredigion.gov.uk 01545 570 881

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices