Search for more Public Notices in your area
Traffic

Bridell, Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic

Notice ID: HAV2365699

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro_
Ffordd Sir Benfro (Diddosbarth (U3211) Yn Bridell) (Gwahardd Traffig Cerbydau Dros Dro) Gorchymyn 2022

HYSBYSIR drwy hyn fbd Cyngor Sir Penfro yn bwriadu, heb fbd yn llai na saith niwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn o dan Adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y*i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991.
Mae angen y Gorchymyn arfaethedig fel y gellir gwneud gwaith mewn cysylltiad a gosod gwasanaeth dwr newydd.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd holl draffig cerbydau dros dro ac eithrio cerbydau wedi'u heithrio rhag mynd ar hyd y rhan honno o'r ffbrdd ddi-ddosbarth (U3211) yn Bridell - o'i chyffbrdd o fewn cyffiniau'r eiddo a elwir Tf Cwm, i'r gogledd o'i chyffordd a ffordd yr A478 Bridell i Rhos-hill

Y llwybr amgen ar gyfer traffig fydd ffordd yr A478 Bridell i Ffordd Rhos-hill, ffordd
C3068 tuag at Eglwyswrw, ffordd U3211 i Bridell.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwy gydol y cyfnod cau.
Bwriedir IV cyfyngiadau, gydag arwyddion priodol, ddod i rym ddydd Llun 11 Ebrill
2022 a pharhau mewn grym am tua 12 diwrnod neu hyd nes y cwblheir y gwaith.
Bydd y Gorchymyn yn parhau'n ddilys amgyfnod o 12 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd
angen aildrefnuV gwaith neu os bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.
Wedi'i ddyddio y 23ain diwrnod o Fawrth 2022
Darren Thomas
Pennaeth Seilwaith
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd

The County Of Pembroke (Unclassified (U3211) Road At Bridell) (Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic) Order 2022

NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council intend, not less than seven days from the date of this Notice, to make an Order under Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991.
The proposed Order is necessary so that work in connection with installing a new water service can be carried out.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicular traffic other than exempted vehicles from proceeding along that section of the unclassified (U3211) road at Bridell - from its junction within the vicinity of the property known as Ty Cwm, north t its junction with the A478 Bridell to Rhos-hill road
The alternative route for traffic will be the A478 Bridell to Rhos-hill road, C3068 road
towards Eglwyswrw, U3211 road to Bridell,
Pedestrian access will be maintained for the duration of the closure.
It is intended that the restrictions, which will be signed accordingly, will come into effect
on Monday 11th April 2022 and remain in force for approximately 12 days or until
completion of the works.
The Order will remain valid for a maximum period of 12 months as a contingency should the works need to be rescheduled or in the event of any unforeseen circumstances.
Dated this 23rd day of March 2022 Darren Thomas Head of Infrastructure Pembrokeshire County Council County Hall Haverfordwest

Attachments

HAV2365699.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices