Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE is hereby given that Cyngor Sir Ceredigion County Council with the consent of the Welsh Government intend to extend the closure of the Cyngor Sir County Council (Bridleway 75/27 BeulaWOemporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020 under Sectionl5(5) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended by the Road Traffic) Temporary Restrictions) Act 1991 and in accordance with Regulation 9 of The Road Traffic (Temporary Restrictions) Procedure Regulations 1992

Notice ID: HAV2271688

Notice effective from
30th November 2021 to 30th December 2021

Cyngor Sir Ceredigion
HYSBYSIR drwy hyn fod y Cyngor Sir Ceredigion, gyda chaniatad Llywodraeth Cymru yn bwriadu ymestyn y cau o Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Llwybr Ceffyl 75/27 BeulahXGwahardd Traffig Drwodd Dros Dro) 2020 o dan Adran 15 (5) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd) Cyfyngiadau Dros Dro) 1991 ac yn unol a Rheoliad 9 o Reoliadau Gweithdrefn Traffig Ffyrdd (cyfyngiadau Dros Dro) 1992. Yr effaitti fydd i gwahardd pob person rhag mynd ar hyd y darn o hawliau tramwy cyhoeddus a adwaenir fel; Llwybr Ceffyl 75/27 (SN2600:4387) yn rhedeg rhwng y B4570 ger Capel Tygwydd a'rffordd annosbarthedig ger Ty Blaenpant. Nid oes ffordd amgen. Mae angen y gorchymyn arfaethedig i sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i'r gwaith o atgyweirio'r bont a ddifrodwyd gael ei wneud. Lie bo hynny'n briodol, gall y gorchmynion rheoli traffig dros dro barhau mewn grym am gyfnod nad yw'n fwy na chwe mis. Y bwriad yw y bydd y gwaith yn dechrau ar 6ed o lonawr 2022 a gall barhau mewn grym hyd at a gan gynnwys 5ed o Gorffennaf 2022.
Ceredigion County Council
NOTICE is hereby given that Cyngor Sir Ceredigion County Council with the consent of the Welsh Government intend to extend the closure of the Cyngor Sir County Council (Bridleway 75/27 BeulaWOemporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020 under Sectionl5(5) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended by the Road Traffic) Temporary Restrictions) Act 1991 and in accordance with Regulation 9 of The Road Traffic (Temporary Restrictions) Procedure Regulations 1992. The effect of which will be to prohibit any persons from proceeding along the length of public rights of way known as Bridleway 75/27(SN2600:4387) running between the B4570 near Capel Tygywdd and the unclassified road near Blaenpant House. There is no alternative route. The proposed order is required to ensure public safety whilst repair works to the damaged bridge are undertaken. Where appropriate temporary traffic regulation orders may continue in force for a period not exceeding six months. It is intended that the works commence on the 6th January 2022 and may be in force until and including 5th July 2022.

Attachments

HAV2271688.pdf Download

Ceredigion County Council

Neuadd Cyngor Ceredigion , Penmorfa , Aberaeron , Ceredigion , SA46 0PA

http://www.ceredigion.gov.uk 01545 570 881

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices