Announcements

Leslie Jenkins

JENKINS Leslie Dymuna teulu y diweddar Les (Brynbwa gynt) ddiolch i bawb am bob arwydd o gydymdeimlad a ddangoswyd iddynt yn eu profedigaeth. Diolch i bawb wnaeth ei helpu tra oedd yn byw yng Nghrymych ac i Gartref Highgrove, Hwlffordd am eu gofal ohono dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Diolch i'r Parchg. Siân Elin am ei gwasaneath yn yr Amlosgfa ac ar lan y bedd ym mynwent Capel Nebo. Hefyd, diolch i Mr Ceirwyn John am ei holl waith yn trefnu'r angladd. Diolch yn fawr i bawb.

260 views

Search announcements

Get announcements by email

By signing up you agree to our Terms.

We respect your privacy and won’t share your data.