Acknowledgements

Raymond Martin Davies

DAVIES Raymond Martin (Glenoer, Sarnau) Dymuna Eithwen ddiolch yn ddiffuant i berthnasau, ffrindiau a chymdogion am bob arwydd o gydymdeimlad a charedigrwydd a estynnwyd iddi yn ei phrofedigaeth yn dilyn marwolaeth ei phriod Martin yn Ysbyty Glangwili. Diolch hefyd i'r Parchedig Chris Bolton am ei wasanaeth yng Nghapel Gorffwys Soar ac ar lan y bedd ym Mynwent y Plwyf, Pencader.

391 views

Messages