Death Notices & Obituaries

Eirwyn Lloyd Davies

Davies Eirwyn Lloyd Ar salwch hir a chreulon ar fore dydd Llun 13eg Gorffennaf, 2020 ar ei aelwyd yn Brynheulwen, Blaenannerch tra yng ngofal ei deulu hunodd Eirwyn yn 64 mlwydd oed. Tad arbennig a balch Cristoffer, tad yng nghyfraith hoffus Ashleigh, mab annwyl Sally a'r diweddar Cedric, brawd ffyddlon Irene, Huw a Glenys; perthynas a ffrind annwyl. Cynhaliwyd Gwasanaeth Angladdol Hollol Breifat dydd Gwener 17eg Gorffennaf yn Amlosgfa Aberystwyth. Derbynnir cyfraniadau er cof, os dymuner, tuag at 'Cronfa Nyrys y Gymuned Meddygfa Emlyn' trwy law'r Ymgymerwr Angladdau Maldwyn Lewis, Afallon, Penrhiw-pal, Llandysul, SA44 5QH Ff(01239) 851005. www.lewisfunerals.co.uk

468 views

Messages

Pictures from our gallery

Leave your message