Welcome to our new community website for Llandysul with all the news and views from the town.

If you want anything to feature on this site let us know here..

Llandysul

Community council news

12:05pm Tuesday 26th January 2010

precept Llandysul Community Council has decided its precept will remain the same for 2010-11 as for the current year.

Cyfarfod Pwyllgor Lles Tregroes

9:00am Friday 20th November 2009

Cafwyd gyfarfod nos Lun yn yr ysgol. Gwelwyd bod y trip er gwaethaf y tywydd wedi mynd yn dda ond mi fydd yr yrfa chwist ar nos Lun, Rhagfyr 8ain yn yr ysgol am 8 o`r gloch.

Powerhouse, Pont-Tyweli, Llandysul.

11:41am Friday 13th November 2009

The building has been totally refurbished and brought back into use in the community as a place of "Life Long Learning".

Women’s Section – Royal British Legion Llandysul Branch.

2:25pm Monday 2nd November 2009

Our Annual General Meeting was held on Wednesday, October 14th 2009 at the Sports Hall, Llandysul. The election of Officers’ took place and the election of standard bearer.

Cyfarfod Aweldeg

9:00am Saturday 10th October 2009

Cafwyd gyfarfod buddiol ar nos Fawrth ac fe wnaed llawer o drefniadau ar gyfer y pethau sydd yn mynd i ddigwydd yn ystod rhan olaf o`r flwyddyn.

Llandysul-Merched y Wawr

2:05pm Monday 5th October 2009

Ar nos Iau Hydref 8fed byddwn yn ymweld a Sgubor Harddwch Sioned James, Capel Iwan. Cysylltwch a Wenna a, rhagor o fanylion.

W.I.- Llandysul

2:02pm Monday 5th October 2009

The monthly meeting was held on 1st October in the Tysul Hall.The President, Daphne Jones,welcomed everyone and congratulated Marion Bryant and Bet Griffiths on their recent Golden Wedding Anniversaries.They were toasted with wine and celebration cake that they had kindly brought along for members to enjoy.Following this the Guest Speaker Carys Tudor was introduced and spoke about her varied and creative life as a Designer.

Llandysul Twinning Association

1:40pm Monday 5th October 2009

At the end of august 60 people including young people and children , visited Plogoneg Llandysul’s twin village in Brittany.

Maesymeillion gardening club

9:00am Thursday 1st October 2009

The bingo will be on Wednesday October 7th at the cabin at 8p.m. please support this event. Also the AGM will be on Monday September 28th at 7.30p.m.

Clwb Croeso Llandysul

10:21am Tuesday 29th September 2009

Er ein bod fel aelodau yn derbyn fod mis Medi yw dechrau tymor newydd, mae’n wir i ddweud fod yr aelodau wedi cwrdd yng Ngwesty’r Porth. Gan fod y cyntaf o’r mis yn disgyn ar ddydd Mawrth dyna ddechrau perffaith.

Supermarket sites visit

4:27pm Wednesday 16th September 2009

CARMARTHENSHIRE councillors will visit Newcastle Emlyn next week to look at the sites of two proposed supermarkets in the town.

Cyfarfod Ysgolion Sul Deonaieth Emlyn

4:15pm Wednesday 16th September 2009

Bydd y cyfarfod nesaf y neaudd Eglwys Llandysul ar nos Wener Medi 25ain am 7 o`r gloch a`r siaradwr gwadd bydd y Parch Phillip Wyn Davies, Tregaron

Country market

4:14pm Wednesday 16th September 2009

There will be a country market at the youth centre at Llandyul every Wednesday from 9.30a.m. until 12.30 please come and support this excellent venture and buy your fresh weekly produce

Y Garthen

4:13pm Wednesday 16th September 2009

Yn dilyn ein cyfarfod nos Lun fe ddosbarthwyd y tocynnau raffl os all rhywun ein helpu drwy werthu tocynnau ar gyfer y papur bro a allwch chi gysylltu a Marina ar 01559384252 mor fuan a phosibl, mi fydd y raffl yn cael ei thynnu ym mis Tachwedd

Cyngerdd Ysgol Tregroes

4:01pm Wednesday 16th September 2009

Mi fydd y gyngerdd ar nos Sul Hydref y 11eg am 7.30y.h. a nid ar y 25ain fel a hysbysebwyd o`r blaen dewch i gefnogi y digwyddiad pwysig yma.

Ysgolionn Sul Deoniaeth Emlyn

3:57pm Wednesday 16th September 2009

Cyfarfod ysgolion Sul Deoniaeth Emlyn, yn anffodus ohewrydd llawer o ddigwyddiadau lleol mae`n ofynnol i ni ohirio`r cyfarfod ar nos Wener Medi`r 25ain a oedd i fod yn Llandysul tan rhywbryd eto

Harvest thanksgiving services

3:56pm Wednesday 16th September 2009

Llandysul 27/9/09 11 a.m. English choral Eucharist 5p.m. Cymun Bendigaid in Welsh.

Gyrfa Chwist Maesymeillion

3:55pm Wednesday 16th September 2009

Cafwyd yrfa chwist llwyddiannus unwaith eto yn y cabin a da oedd gweld cymaint yno ar nos Fawrth Medi`r 15fed. Fydd yr yrfa chwist nesaf ar Hydref 19eg yn y cabin.

Pact meeting

2:57pm Friday 11th September 2009

To ensure the Llandysul Neighbourhood Policing Team effectively engage with the community, Officers are reminding the public that they can discuss the issues that matter to them at the next PACT meeting, which will be held on Monday 12 October at the Tysul Youth Centre, in Llandysul.

Arddangosfa Celf a Chrefft Eisteddfod Llanbed

3:17pm Thursday 10th September 2009

Unwaith eto cafwyd arddangosfa gwych. Diolch i bawb a ddaeth a chynnyrch gan longyfarch pawb a fu`n llwyddianus. Enillydd yr ysgolion cynradd oedd Ysgol Ffynnonbedr a`r ysgol uwchradd oedd Ysgol Gyfun Llanbed yr unigolyn uchaf ei marciau oedd Joan Jones, Llanbed diolch i bawb am bob cymorth

Gwasanaeth diolchgarwch undeb

3:16pm Thursday 10th September 2009

Mi fydd y Cwrdd Diolchgarwch Undebol yng Nghapel Penybont, Llandysul ar nos Fercher Medi 30ain.

Mothers union

3:15pm Thursday 10th September 2009

The next meeting will be on Thursday September 17th at the church hall at 7p.m. A very warm welcome to all.

Maesymeillion gardening club

3:13pm Thursday 10th September 2009

Next meeting will be the AGM on Monday September 28th at the cabin at 7.30p.m. Please attend the bingo will be on Wednesday October 7th at the cabin please join us.

Elusennau Dyffryn Clettwr

3:05pm Thursday 10th September 2009

There will be a bingo on September 25th at the Hall at Pontsian to present a cheque to MS Society, please support this event.

Eglwys Tregroes

3:00pm Thursday 10th September 2009

Cafwyd ganu cynulleidfaol hyfryd iawn nos Sul Medi`r 6 dan arweiniad Miss Einir Ryder. Roedd pawb yn canu`n dda ac yn mwynhau. Y gwr gwadd oedd Mr Peter Davies, Maesymeillion, a da oedde gweld yn ol yn yr ardal ac yn rhoi araith ddiddorol a phwrpasol iawn. Yr artistiaid gyda`u llais swynol oedd Cwmni`r Gors a chafwyd eitemau hyfryd iawn gan y parti ifanc yma.

Cerdded ar y ffordd newydd yn Llandysul

2:49pm Thursday 10th September 2009

Roedd cyffro mawr wrth ymyl Gwasg Gomer ar nos Lun Medi`r 7fed pan ddaeth dros 2oo o bobl ynghyd o wahanol elusennau pell ag agos i godi arain drwy wneud taith noddedig ar y ffordd osgoi newydd ar noson braf croesawyd pawb gan y Cyng Keith Evans.

Llandysul W.I.

3:07pm Wednesday 9th September 2009

The monthly meeting was held on 3rd September at the Tysul Hall. The President, Daphne Jones,welcomed everyone and thanked all the members who were able to contribute and work at the Tea Stall on Carnival day.

Llandysul Show

2:30pm Wednesday 5th August 2009

This will take place on September 5th at Caeau Blaencwmerwydd, Croeslan. It is the biggest one day event in Wales.

Pwyllgor yr Urdd

2:29pm Wednesday 5th August 2009

Fydd yna mefus a hufen ar ddydd Sul Awst 16eg am 4.30y.p. ym Mhlas Alltrodyn dewch yn llu

Ysgol Tregroes School

2:27pm Wednesday 5th August 2009

In the meeting on Monday it was decided to have another luncheon at the school with food from Prengwyn on August 25th at 12 noon please come along it will be a lovely event.

Sioe llandysul

2:26pm Wednesday 5th August 2009

Mi fydd yna gyfarfod yn y Porth ar nos Fawrth Awst 11eg am 8 o`r gloch er mwyn gwneud y trefniadau anghenrheidiol ar gyfer y sioe

Maesymeillion Gardening Club

2:24pm Wednesday 5th August 2009

A very enjoyable time was spent on Saturday August 1st when members of Maesymeillion gardening club went to visit Moylegrove gardening centre.

Sioe hen bethau

2:22pm Wednesday 5th August 2009

Mi fydd y sioe yma eleni eto yng Nghroeslan ar wyl y banc sef Awst 30 a`r 31. Dewch i weld yr hen bethau ac i gefnogi y digwyddiad pwysig.

Eisteddfod Llanbedr Pontsteffan

2:18pm Wednesday 5th August 2009

Mi fydd yr Eistddfod yma ar wyl y banc ond os hoffech gystadlu gyda’r adran gelf a chrefft yna fe fydd y cynyrch yn dod i’r ysgol uwchradd ar y dydd Mercher Awst 26.

Maesymeillion Gardeniong club

2:15pm Wednesday 5th August 2009

A whist drive will be held on Tuesday August 18th at the cabin at 8 pm.

Llandysul and Pont Tyweli becomes the first community in Ceredigion to gain the Walkers Are Welcome award

10:29am Wednesday 5th August 2009

Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen is pleased to announce the successful achievement of "Walkers are Welcome" status for the locality.

Dymuniadau Penblwydd arbennig

3:30pm Friday 31st July 2009

Penblwydd hapus arbennig i Mrs Megan Evans, Glaslyn, Horeb ar ei phenblwydd arbennig yn ddiweddar.

Bedydd Esgob

3:28pm Friday 31st July 2009

Da oedd gweld cymaint wedi dod ynghyd i Eglwys St Barnabas nos Fawrth am wasanaeth arbennig gan Esgob Wyn pan y daeth 4 o ieuenctud yr ardal i gael eu conffirmio ganddo. Cafwyd wasanaeth o’r cymun ac yna lluniaeth yn dilyn y gwasanaeth hyfryd.

Maesymeillion

3:27pm Friday 31st July 2009

Yn anffodus bu rhaid canslo’r bingo ond mi fydd dyddiada arall i’w drefnu

Llandysul show

3:24pm Friday 31st July 2009

This will take place on September 5th at Caeau Blaencwmerwydd Croeslan. It is the biggest one day event in Wales. There will be a craft food tent as well as trade stands this year again with space of 20 feet for only £25 and an extra £1 for extra frontage.

Preseli Motor Club

10:09am Wednesday 22nd July 2009

Croeslan Raceway near Llandysul on the A486, presents the ‘Crazy 8’ on Saturday 25th of July 2009.

Llandysul W.I.

2:44pm Monday 20th July 2009

The monthly meeting entitled "Bowls, Brie and Beaujolais" was held at Llandysul Bowls Pavilion on 9th July.The President, Daphne Jones, opened the evening by asking members to stand in silent respect for the sad loss of a loyal member Eithwen Jones and for Daphne Davies on the death of her husband Twelly Davies. Sympathy was extended to both families.

Apel yr Urdd

3:24pm Wednesday 15th July 2009

Mi fydd y cyfarfod nesaf ar nos Iau, Gorffennaf 30ain yn Nhafarn Bach am 7.30y.h. i wneud y trefniadau ar gyfer y "tractor road run" ar Awst 2il am 11 o’r gloch, y llywyddion fydd Mr a Mrs Thomas.

Apel y Sioe Frenhinol

3:22pm Wednesday 15th July 2009

Ar nos Sul yn dilyn Sioe Castellnewydd Emlyn cafwyd noson arbennig yn y Babell, a da oedd gweld cymaint wedi dod ynghyd i glywed ac i ymuno yn y canu. Arweinydd y noson oedd Mr Brian Walters a Llywydd y noson oedd mr Glyn Davies, diolch iddynt am ei presenoldeb ac am y rhodd anrhydeddus a rhoddwyd. Yr artistiaid oedd Cor Bro Eurwin a’r arweinyddes oedd Bethan Evans gyda Sally Davies wrth yr organ.

Llandysul carnival

1:16pm Thursday 9th July 2009

A very successful sports and cricket match was held at the park and it was nice to see so many present on such a lovely summers evening. The talent show for under 12 year olds was again a successful event with Cllr and Mrs Howells the presidents judging. Thanks to Mr Aneurin Thomas form the school and Mr Peter Austin for their help on the evening.

Ysgol Tregroes School

11:53am Thursday 9th July 2009

there will be a bingo at the school on Friday July seventeenth at 8pm. Please join us.

Apel eisteddfod yr urdd 2010

11:51am Thursday 9th July 2009

Cafwyd gyfarfod arall yn Nhafarm Bach nos Fawrth, 7fed Orffennaf, a gweld bod trefniadau y tractor run yn dod ymlaen yn dda mi fydd y digwyddiad ar 2/8/09 yn dechrau am 11y.b. ac yna mi fydd car boot sale, arddangosfa hen bethau a cystadlaethau i`r plant sef tynnu lluniau ac yna bbq. Cofiwch hefyd am y trip i Aberafon ar 31/7/09 nofio a sinema a bws am £22 yr un os am ragor o fanylion, cysylltwch a Nia yn Nhafarn Bach ar 01545590269 yna ar 11/9/09 mi fydd taith gerddednoddedig o Gapel Dewi. Dewch i gefnogi y gweithgareddau yma.

Llandysul carnival

11:50am Thursday 9th July 2009

Special thanks to everyone who helped with the carnival and made sure that it was a success this year again. Events were held throughout the week but the highlights were on Saturday when we had everyone dressed up and joining in the procession through the village and entering the park. The evening ended with a disco and fancy dress at the Porth a very successful day.

Llandysul Grammer School 1949 reunion

11:11am Tuesday 7th July 2009

September 2009 marks the 60th anniversary of the admission of about 65 pupils to Llandysul Grammar School in September 1949.

Llandysul PACT meeting

3:45pm Thursday 2nd July 2009

Llandysul Neighbourhood Policing Team will be holding its July PACT meeting on 9 July 2009 at 7.00pm in Neuadd Tysul / Tysul Hall.YOUR COMMUNITYYourCardigan
Essential Links

click2find


About cookies

We want you to enjoy your visit to our website. That's why we use cookies to enhance your experience. By staying on our website you agree to our use of cookies. Find out more about the cookies we use.

I agree